دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 220115

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1395

تـقدیم بـه فـرزندان شـهدای مـدافـع حـرم :

پـدر واژه ی بـزرگی سـت...
ایـن روزها هـمه در تـکاپـوی روز پـدر ؛
کـودکی غـریبانه بـا تـمام آرزوهـایـش وداع می کند...

امـسال آرامـتر جـشن بـگیرید ...
بـعضی ها بـی بابا شده اند
تـا سـایه پـدرانمان روی سـرمـان بـاشد . . .