دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24484 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 13471 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 9990 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 9913 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9369 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10141 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 12052 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11604 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 11843 ]
بز اخفش [ بازدید : 11907 ]
بره کشان است [ بازدید : 9843 ]
بز بياري [ بازدید : 10800 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10849 ]

5 4 3 2