دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 25155 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 14118 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 10341 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 10696 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9679 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10556 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 12483 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 12002 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 12410 ]
بز اخفش [ بازدید : 12267 ]
بره کشان است [ بازدید : 10143 ]
بز بياري [ بازدید : 11174 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 11165 ]

5 4 3 2