دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 25038 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 14039 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 10277 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 10563 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9617 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10489 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 12417 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11908 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 12321 ]
بز اخفش [ بازدید : 12207 ]
بره کشان است [ بازدید : 10075 ]
بز بياري [ بازدید : 11127 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 11091 ]

5 4 3 2