دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24885 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 13891 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 10167 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 10342 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9528 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10359 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 12323 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11778 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 12155 ]
بز اخفش [ بازدید : 12110 ]
بره کشان است [ بازدید : 9978 ]
بز بياري [ بازدید : 11056 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10996 ]

5 4 3 2