دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

ضرب المثل


سگ نازي آباد [ بازدید : 24757 ]
سر و گوش آب دادن [ بازدید : 13743 ]
سر و کيسه کردن [ بازدید : 10097 ]
سد سکندر باش [ بازدید : 10209 ]
ستون به ستون فرج است [ بازدید : 9487 ]
ستون پنجم [ بازدید : 10276 ]
سبيلش را چرب کرد [ بازدید : 12233 ]
سبيلش آويزان شد [ بازدید : 11697 ]
سبزي پاک کردن [ بازدید : 12045 ]
بز اخفش [ بازدید : 12058 ]
بره کشان است [ بازدید : 9925 ]
بز بياري [ بازدید : 11015 ]
به خاک سياه نشاندن [ بازدید : 10929 ]

5 4 3 2