دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس تابستان

  260278

از صد دانه گندم ده دانه کرمو و خراب که آفت زراعت نیست!
با توجه به ژنوتیپ و بررسی عملکرد صفات رشدی و بر پر!
چرا مقدار لایکها رو حذف کردید!؟
حداقل میزان محبوبیت لطیفه معلوم میشد!

از نظر فیزیولوژیکی و آناتومی برا بدنه سایت یه ضعف محسوب میشه! نذار لطفاً! ای مدیر و کسی که فرمون سایت دستته!

ضمنأ ملتمسانه زودتر آپدیت بشه! ما چشم به راهیم و منتظر!

  259401

آری تابستان است فصل محبت من به تو

نگاه گرم من به تو

لذت بخش عرق شرم تو

هدیه تابستان عشق من به تو

  259357

فقط یه ایرانی میتونه کولرو بزاره رو دور تند و با ۶ تا پتو بخوابه جلوش!!! ||||||: :)))

  252134

اینقدر هوا گرمه که اسپلیت های LGو samsung رفتن ویزا بگیرن ،برگردن کره جنوبی!!

  252041

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻫﺎﯼ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺍﺑﺪﯼ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﮓ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﻭ ﻋﺼﺮﻫﺎﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ . ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺗﻮﭖ ﻫﺎﯼ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ .
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﮐﺒﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﺧﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻮ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺮ ﺯﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﭼﺎﻗﻮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ .
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻢ ﻭ ﮔﯿﺞ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﮑﺎﺭﻣﺎﻥ .
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯿﻢ ...
ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺎ ﺩﺭﻭﺩﯼ ﺩﯾﮕــــــــــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ

  245920

#چشمهایت #مرداد
لبهایت مرداد
صدایت گرداد
شانه هایت مرداد
دستهایت مرداد
و آغوشت ...
داغِ داغِ داغ
مُرداد,مُرداد,مُرداد
امان از دست این مرداد
باورم از بهشت چیز دیگری بود
تا اینکه تو آمدی
دوست دارم عشقم

  244916

ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻫﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ... ﺩﻓﺘﺮﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ... ﺑﺮﮒ
ﺍﻭﻟﺶ ﺭﺍ ... ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺩﻟﺖ ﺟﻠﺪ
ﮐﻦ ... ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ... ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪ
ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﻦ ... ﺻﺎﻑ ﻭ ﯾﮑﺪﺳﺖ ... ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ
ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ ... ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﮕﻬﺶ
ﺩﺍﺭ ... ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻦ ... ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﮐﻤﯽ
ﺧﻮﺵ ﺧﻂ ﺗﺮ ﺑﻨﻮﯾﺲ ... ﺧﻂ ﺍﻭﻝ ... ﺳﻼﻡ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ

  244606

انقد هوا گرمه کولرمون قاطی کرده صدا لودر میده هی از کانالش خاک میریزه

  243947

Msoud_385
ما تو خونمون یه صندلی داریم جلو کولر گازی )هالا فهمیدید کولر گازی داریم (برای نشستن واستفاده از این صندلی باید کارت بکشی 10000 تومن بریزی حصاب بابام بعد 5 دقیقه بشینی واز کولر استفاده کنی

  243891

پناه میبرم به اسپیلت از شر گرمای رانده شده...

  242124

دوستان تابستون نزدیکه، لطفا بیشتر حموم برید .

شما کشمش نیستید که مردم با عرقتون حال کنن!

  234693

شهریور چه عاشقانه
روزهایش را ورق می زند
تا برسد به پاییز
مجالی نیست
باید رنگ ها را مهمان
برگ ها کرد
پاییز می آید
و باز شهریور می ماند
وعاشقانه هایش...

  234412

‏"جنوبي ها" تو تولد یک سالگی پسرشون در گوششون ميگن: پسرم! یک تابستان، تابستان، تابستان و تابستان را دیدی ، باقيش هم همينه !

  234145

سه هفته اخر شهريور خيلى طول بكشه نهايتا برابرى كنه با هفت یا ده دقيقه اول مهر-_-

  234102

آفتابش يكيه ...


اما كارگر رو ميسوزونه , پولدارو برنزه میکنه

قبلی12345...11بعدی