دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261441

تاریخ انتشار : آبان 1399

کتاب بخوانیم:
"خورشید زمستان را دیده ای؟
می سوزاند اما گرمت نمی کند!
بودن بعضی آدم ها هم همینطور است...همینقدر سوزان، همینقدر پوچ، همینقدر سراب...!"
کتاب جناب خان نوشته سیده مریم خامسی