دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248868

تاریخ انتشار : بهمن 1397

تعادلم، را بہ هم بريز
#شب را در نگاهم با ستاره ها
پنهان ڪن!
منظومہ ےخواستنت
تا صورت ماه،
مے رود!
از مسير ڪهڪشان دست هايت،
تا سمت
شانہ هايے ڪہ
تڪيہ گاه آغوشم مےشوند...