دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 187080

تاریخ انتشار : دي 1393

گرْ چـه اَز لُطفِ پدَرْ وارِ عَـــــلـــــــــــــــــى سَرشارَم

هَر چِه دارَم زِ غُلامىِ مُحَـــــــــــــــــــمَّد "ص" دارم...

ميلادِ رَسولِ اَكرَم "ص" مُبارَكــــــــــــ :)