دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261631

تاریخ انتشار : آذر 1399

سرجلسه امتحان داشتم با کناریم تقلب میکردم مراقب اومد برگه رو پاره کرد عاقا مگه خودتون نگفتین پرسیدن عیب نیست نداستن عیب است ؟! منم فقط پرسیدم دیگه...