دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261562

تاریخ انتشار : آذر 1399

رفتم حذف و اضافه دانشگاه

مسئولش بر گشته میگه : عه تویی ؟ امرتون چیه؟

یکی کوبیدم رو میز و گفتم :

دادا همون همیشگی.....

به شوخی برگشت گفت : بچه
سفارش اقا رو حاضر کن
در این حد میشناسنم....