دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 244091

تاریخ انتشار : مرداد 1397

فانتزی من اینکه...
یهروز که از خواب بلند میشم همه ظرفا شسته شده باشه بعد همه چی برق بزنه روموکتم چیزی نباشه...
اما
.
.
.
.
متاسفانه وقتی از خواب بلند میشم روموکت پر کاغذه
ظرفا مال یهسال پیشه
همه چی ام کبره بسته
.
.
.
عقده های یک دانشجو
قسمت اول
لایک کن اگه دانشجویی.
دانشجو است دیگر.